Laundry Attendant

The Scottsdale Plaza Resort
Scottsdale, AZ